Organisatie

Partners

EKEP

In december 1999 besloten de directies van de St. Maartenschool en kinderrevalidatie St. Maartenskliniek dat er een goede aanleiding was tot concretisering van hun ambities die weggelegd waren in de missie van partnership in onderwijs, opvoeding en revalidatie van beide instellingen. Er werd vastgesteld dat in onderwijs, opvoeding en revalidatie vraaggericht wordt gewerkt; de hulpvraag van de leerling en ouders neemt een centrale plaats in. In de uitwerking is verder afgesproken dat voor elk kind gewerkt wordt vanuit de visie: één kind, één plan (EKEP). In de uitvoering van Partnership hebben we vervolgens gezegd dat aspecten als respect, openheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid een cruciale rol spelen in het proces van één kind, één plan.

Doelstellingen EKEP:

 • Kind en ouders worden op maat ondersteund door onderwijs, revalidatiegeneeskunde en pedagogische of maatschappelijke ondersteuning.
 • en revalidatiedoelen op elkaar worden afgestemd op basis van een geïntegreerd aanbod.
 • Het team van onderwijs en revalidatie heeft interdisciplinair en goed georganiseerd overleg rondom het kind.
 • De procesgang en de doelen worden bewaakt.

Partnership
De hulpvragen die ouders hebben zijn het uitgangspunt voor onze behandeling en onderwijs. Ouders hebben als ervaringsdeskundigen en eindverantwoordelijken voor hun kind een plaats in het revalidatieteam. De revalidatiearts is verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van het revalidatieplan; de schooldirectie is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van het onderwijs. Het behandelteam tracht door informatie, voorlichting en ondersteuning mee te werken aan een zo gunstig mogelijk (thuis) klimaat, waardoor het kind optimaal gestimuleerd wordt in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en bij de te leren vaardigheden. Voldoende wederzijdse betrokkenheid en een goede samenwerking met de thuissituatie zijn van essentieel belang voor het benutten en optimaliseren van aanwezige mogelijkheden. Ouders wordt gedurende het gehele traject inzicht gegeven in de ontwikkelings(on)mogelijkheden van hun kind. Er wordt informatie gegeven over het ziektebeeld en de behandelingsmogelijkheden. Er is tijd en aandacht voor het verwerkingsproces, de advisering aan en begeleiding van de ouders, zodat zij zich geadviseerd weten bij de opvoeding van hun kind.

Onze opdracht is leerlingen in staat te stellen op een zo goed mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. Wij willen dit bereiken door onderwijs, opvoeding en revalidatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In onderwijs, opvoeding en revalidatie neemt de hulpvraag van de kinderen een centrale plaats in. Bij het beantwoorden van de vraag hebben we elkaar nodig: ouders, onderwijsgevenden, onderwijsassistenten en behandelaars. Klik hier voor het EKEP document.

Maartenshoeve

Voor de website van de Maartenshoeve, klik hier

Medezeggenschapsraad

Punt Speciaal kent de volgende medezeggenschapsraden:

 • MR-Maartenschool (ouders en personeel)
 • MR-Werkenrodeschool (leerlingen, ouders en personeel)
 • MR-Mikado (ouders en personeel)
 • MR-PPO (partner passend onderwijs)
 • GMR (ouders en personeel, OZG-breed)

MR - Maartenschool
De MR-Maartenschool behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en personeel. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op de school en die gevolgen kunnen hebben voor leerlingen, ouders en personeel. Bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc. De MR vergaderdert 5 keer per jaar op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mw B. Tangelder (024-3505335 / E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .)

Leden van de (G)MR:
. Femke Jansen (ouder MR)
. Marco Onderstal (ouder MR)
. Jitte Brinkhof (ouder MR)
. Karin Verberkt (personeel MR)
. Anita van Zonsbeek (personeel MR)
. vacature (personeel MR)
. vacature (personeel GMR)
. vacature (ouder GMR)

 • Klik hier voor het MR-verslag van 6 april 2017
 • Klik hiervoor het (G)MR-jaarverslag 2016
 • Klik hier voor het GMR Faciliteiten 151020 
 • Klik hier voor ingekomen verzoeken MR 2012-2017
 • Klik hier voor MRmaartenschool170629
 • Klik hier voor de MRmaartenschoolagenda170921
 • Klik hier voor het vergaderschema(G)MR2017-2018 18092017


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken zoals het bedrijfsplan, het arbo-beleid, de arbeidsvoorwaarden voor personeel, het financieel beleid, eventuele uitbreiding of fusie, de klachtenregeling etc.  In de GMR zitten ouders (één vertegenwoordiger per school) en personeelsleden (één vertegenwoordiger per sector). De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar  met de bestuurder op dinsdagavond.  De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, mw B. Tangelder (024-3505335 / E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature
Er bestaat momenteel een vacature in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) voor een ouder van een van de onderwijsinstellingen. Geinteresseerden kunnen kontact opnemen met de ambtelijk secretaris mw B. Tangelder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

-

Toegang voor ouders