Goed om te weten

Toelating en plaatsing
Een leerling die wordt aangemeld bij de St. Maartenschool moet in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Stromenland. Het moet duidelijk zijn dat de leerling een lichamelijke of meervoudige beperking heeft en een onderwijsbehoefte die niet door de reguliere school kan worden ingevuld. De directeur informeert ouders over alle aspecten van aanmelding en plaatsing. De Commissie van Begeleiding beoordeelt het dossier en onderzoekt of de St.Maartenschool inderdaad aan de vastgestelde ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. De directie van de school kan, in uitzonderlijke gevallen, op advies van de leden van de Commissie van Begeleiding besluiten om niet over te gaan tot plaatsing.

In dergelijke gevallen hebben ouders de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag van de school. Om een zorgvuldige plaatsing te kunnen realiseren dient de aanmelding van uw zoon of dochter voor 1 april bij ons binnen te zijn.

Wanneer een leerling is toegelaten tot onze school moet volgens de wetgeving Passend Onderwijs regelmatig worden vastgesteld of hij/zij nog steeds is aangewezen op Speciaal Onderwijs. De St.Maartenschool zorgt dat op tijd verlenging wordt aangevraagd en ouders worden tijdig geïnformeerd over de procedure. Uiteindelijk beslist het samenwerkingsverband of een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.

Gewenningsperiode 4-jarigen
Wanneer uw kind als jongste kleuter bij ons op school start, adviseren wij een gewennings-periode: de eerste week halve dagen, daarna twee middagen erbij en tenslotte, meestal na de herfstvakantie, de gehele schoolweek. Uw kind kan dan rustig wennen aan de schooldag en zal zo niet oververmoeid raken. De gewenningsperiode wordt in nauw overleg met de ouders afgesproken.

Aanpassingen
Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben soms aanpassingen nodig om goed te kunnen deelnemen aan de lessen. De school heeft een budget beschikbaar voor aanpassingen aan leermiddelen en meubilair. Bij aanschaf wordt steeds bezien of meerdere leerlingen gebruik kunnen maken van die aanpassingen. Wanneer u denkt dat uw kind een aanpassing nodig heeft, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht of onderwijsassistent. U kunt dit bespreken in de Centrale Kindbespreking (CKB) of tussentijds contact opnemen met de procesbegeleider.

Vervoer
Het leerlingenvervoer van en naar school valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven. Aanvragen voor vervoer of klachten daarover worden afgehandeld door de afdeling onderwijs van die gemeente.

Afspraken bij slecht weer:

 • De chauffeurs beslissen zelf of het in hun omgeving verantwoord is de kinderen op te halen. De school accepteert deze beslissing.
 • Wanneer u als ouder in de gegeven situatie ernstige bezwaren heeft om uw zoon of dochter aan het verkeer te laten deelnemen, heeft de school er begrip voor dat het kind thuis blijft.
 • De ouders melden dit bij het taxibedrijf en voor 7.45 uur bij het secretariaat van de school (bij voorkeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 024-3243665, keuze 1).
 • Als de weersomstandigheden verbeteren, hoeven de kinderen na 10.30 uur niet meer op school te komen.
 • Als het weer gedurende de dag plotseling verslechtert, is het mogelijk dat de chauffeur de school belt om de kinderen eerder op te halen. Het taxibedrijf stelt ook de ouders op de hoogte.

Wij kunnen vanuit Ubbergen niet beslissen over de toestand van de wegen in uw regio. Daarom vertrouwen wij op uw oordeel over de situatie ter plaatse, veiligheid staat voorop.

Het taxivervoer is voor de kinderen een dagelijks terugkerend gebeuren. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat ouders het belangrijk vinden dat het goed verloopt.

Aarzelt u dan ook niet om contact met de vervoercoördinator (zie schoolgidsbijlage) van school op te nemen als u zich zorgen maakt over de kwaliteit van het vervoer.

We adviseren u tevens om aan het begin van het schooljaar even contact op te nemen met de ouders van de andere kinderen in de taxi, zodat u in voorkomende situaties elkaar kunt raadplegen en ervaringen kunt uitwisselen.

Verzuimregistratie
Wanneer uw kind ziek is, of door andere omstandigheden niet op school kan komen, dient u dit voor 7.45 uur aan het secretariaat van de school door te geven (bij voorkeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 024-3243665, keuze 1). Ook betermeldingen dient u op deze wijze door te geven.

Verlof
We kunnen eenmaal per schooljaar een extra verlof toekennen. Extra verlof mag niet worden verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
Wettelijke aanspraken op verlof die hier buitenvallen zijn:

 • Religieuze feestdag, huwelijk van familieleden
 • Huwelijksjubilea
 • ambtsjubileum van ouders
 • Ernstige ziekte van ouders,
 • Overlijden van familieleden
 • Verhuizing van gezin:

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan bij de teamleider van uw kind.

U vindt HIER het verlofformulier op onze website.

Meer over het wettelijk kader leest u op www.leerplicht.net/vrij-van-school/index.php Bovengenoemde afspraken gelden voor leerlingen vanaf vijf jaar, zij zijn leerplichtig.

Voor alle leerlingen, ook die van 4 jaar, vragen we om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Het is niet in het belang van uw kind om school en therapie te moeten missen.

 

Vakantieregeling

Onderwijsgroep Punt Speciaal houdt zich zoveel mogelijk aan de regionale vakantieregeling. Deze regeling is afgestemd op de landelijke vakantieregeling, die zorgt voor spreiding van vakanties. De St.Maartenschool  heeft een regionale functie, hierdoor kan de vakantieregeling afwijken van de regeling in de eigen gemeente.

Langdurig zieke leerlingen

Leerlingen die door ziekte niet in staat zijn onderwijs te volgen worden vanuit school begeleid met hun onderwijsprogramma. Hiervoor is een digitale leeromgeving beschikbaar.

De begeleiding kan eventueel in samenwerking met de Educatieve Voorziening van het ziekenhuis plaatsvinden.

Protocol school en scheiding

Onderwijsgroep Punt Speciaal hanteert een protocol om de situatie van kinderen in geval van scheiding van hun ouders verantwoord in kaart te brengen. Dit is voor de school van belang om te voldoen aan wat er wettelijk is voorgeschreven over de informatievoorziening bij gescheiden ouders. Bij aanmelding ontvangen ouders een formulier met vragen die betrekking hebben op ouderlijk/gezamenlijk gezag, voogdij, verblijf/woonplaats en omgangsregeling. We maken op basis van de ingevulde gegevens vervolgens afspraken over de communicatie tussen ouders en school.

(Digitaal) Pesten

Binnen school besteden wij regelmatig aandacht aan het voorkomen van pesten. Dit doen we door het geven van lessen en het voeren van gesprekken met leerlingen. Bij de start van het schooljaar doen we mee met de landelijke week tegen pesten.                                 Wanneer er incidenten rondom pesten zijn handelen we volgens een vast protocol. Gesprekken met betrokken leerlingen en ouders maken onderdeel uit van dit protocol. Daarnaast wordt het incident gemeld bij de contactpersoon (zie klachtenregeling). Via social media hebben kinderen meer contactmogelijkheden gekregen. Het is belangrijk om deze op een positieve manier te benutten. Hier besteden we in de groepen aandacht aan, maar op dit terrein is de waakzaamheid van ouders minstens zo belangrijk. Het is van belang regelmatig met uw kind een gesprekje aan te gaan waar hij/zij op de computer, tablet of telefoon mee bezig is. Wij vinden het van belang altijd op de hoogte te worden gebracht van pestincidenten, zodat wij hier adequaat op kunnen reageren.

Sponsoring, schenking, donatie

Bij aanvaarding van financiële of materiële zaken, anders dan we gewoonlijk van de overheid ontvangen, is er altijd sprake van een overeenkomst tussen de gever en de school. Het wordt schriftelijk vastgelegd waaraan het geld of de goederen besteed gaan worden. Onderwijsgroep Punt Speciaal hanteert een “Code voor Sponsoring”.

De drie belangrijkste uitgangspunten voor deze code zijn:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en missie en visie van Onderwijsgroep Punt Speciaal. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

 • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt.

Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De school is verzekerd voor bestuurlijke aansprakelijkheid en heeft voor leerlingen een reis-/ evenementenverzekering afgesloten voor activiteiten binnen en buiten school. We willen u erop wijzen dat u als ouders verplicht bent daarnaast een wettelijke aansprakelijkheids-verzekering af te sluiten. Deze verzekering is van toepassing als uw kind schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Arbo-, veiligheidsbeleid en bedrijfshulpverlening

De school besteedt aandacht aan uitvoering van het ARBO-beleid. We vinden het belangrijk dat de school veilig is ingericht. Er zijn regelmatig controles op de veiligheid van het gebouw en van de materialen die we gebruiken. De bedrijfshulpverleners en de preventiemedewerker houden zich bezig met de veiligheid en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het calamiteitenplan. Hierin staat beschreven hoe gehandeld moet worden in bijzonder gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld bij brand. Eén keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Op belangrijke plaatsen in het gebouw zijn vluchtschema’s opgehangen.

Er wordt bij de verzorging van de kinderen gewerkt volgens een hygiëneprotocol. Dit protocol geeft aan hoe we hygiënisch en zorgvuldig kunnen werken . Wanneer een kind een besmettelijke ziekte onder de leden heeft, handelen we volgens de richtlijnen van de GGD .

Alle medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld zich in te laten enten tegen de griep en tegen hepatitis-b.

We werken met de leerlingen volgens het schoolgedragsplan . We hebben afspraken gemaakt over wat er voorop staat in ons pedagogisch handelen zodat voor de leerlingen duidelijk is wat onze waarden en normen zijn. Bij grensoverschrijdende incidenten wordt er melding gedaan bij een van de contactpersonen. Al deze zaken bevorderen de sociale veiligheid op school.

We hanteren de afspraken die genoemd staan in de meldcode kindermishandeling.

In het Arbobeleidsplan van Onderwijsgroep Punt Speciaal zijn alle zaken rondom veiligheid beschreven.

>>

Toegang voor ouders