Verlof leerlingen

verlofVrij van school kan niet zomaar. Onze afspraken zijn als vogt;
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen! De leerplichtwet kent geen snipperdagen.
Wij kunnen nog slechts eenmaal per schooljaar een verlof toekennen voor extra vakantie. Hieronder vallen ook een dagje pretpark met het hele gezin, een weekje Villa Pardoes of een weekendje weg.
Een extra vrije periode mag nooit worden verleend in de eerste of tweede week van het schooljaar. Wettelijke aanspraken op verlof die onder bijzondere omstandigheden vallen zijn:
* Een religieuze feestdag, huwelijk van familieleden tot en met de derde graad van uw kind: maximaal twee dagen.
* Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag, 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
* Ernstige ziekte van ouders, familieledentot en met de derde graad van uw kind: duur in overleg met de teamleider.
* Overlijden van familieledentot en met de vierde graad van uw kind: duur in overleg met de teamleider. * Verhuizing van gezin: één dag.
Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan bij de teamleider van uw kind. Klik hier voor het verlof formulier op onze website. Ook bij kinderen van 4 jaar vragen we u om het verlofformulier te gebruiken wanneer u een dag vrij wil aanvragen voor uw kind. De therapie kan dan tijdig worden afgezegd. Ook hier vragen we om enige terughoudendheid; het programma van uw kind is door zorgvuldig overleg tot stand gekomen en de afgesproken doelen kunnen bij frequente afwezigheid niet worden gehaald. Met vragen hierover kunt terecht bij de teamleider van uw kind.
Wie zijn mijn eerste-, tweede- en derdegraads familieleden?
* Familieleden in de eerste graad: uw (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote of de persoon met wie u samenwoont en met wie u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract heeft, ouders, adoptieouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen, stiefkinderen, schoonzonen en schoondochters.
* Familieleden in de tweede graad: broers, zussen, zwagers en schoonzussen, grootouders, kleinkinderen.
* Familieleden in de derde graad: kinderen van broers of zussen, ooms, tantes, overgrootouders en achterkleinkinderen.

-

Toegang voor ouders