Op naar jouw toekomst!

Leeropbrengsten

De leerroutes op de St. Maartenschool variëren van 1 tot en met 7, dit volgens het landelijke doelgroepenmodel. De leeromgeving maken we steeds passend voor de leerling. Hierbij evalueren we of de vormingsgebieden die aangeboden worden nog passend zijn bij de uitstroombestemming van de betreffende leerroutes. Dit vraagt continue aanpassing en bijstelling in onze leermiddelen en materialen op het gebied van ondersteuningsbehoeften. In de leeftijdsfase 4 tot en met 7 jaar wordt gewerkt volgens onze visie op het jonge kind. Met onze leerlingen in leerroute 1 en 2 werken we volgens de visie voor ernstig meervoudige beperkte leerlingen en bieden hen een passend programma. Met hen volgen wij het programma LACCS, wat staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. 

Er wordt in de units van de bovenbouw zowel klassikaal als groepsdoorbroken gewerkt. Aan de hand van methode-toetsen, CITO 3.0-toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken op welk niveau in deze units (leerroute 4, 5 , 6 en 7) aan de kernvakken wordt gewerkt.

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode voor onze leerlingen: De wereld in getallen. We maken naast de methode in de andere leerroutes veel gebruik van concreet rekenmateriaal en spelletjes zoals Sprongen Vooruit en de leskisten van 1801 om de leerlingen zowel met de schriftelijke als met de praktische rekenvaardigheden verder te helpen.

Binnen het leesonderwijs behalen we mooie resultaten die gemeten worden middels de AVI-toetsen maar ook binnen Veilig Leren Lezen en Estafette. Zowel bij lezen als bij rekenen zetten we bewegend leren in als middel om de resultaten te optimaliseren.

Een aandachtspunt is de sociaal emotionele ontwikkeling (seo) van onze leerlingen. Hierbij hoort ook burgerschap. Het is moeilijk om passende leermiddelen te vinden voor alle leeroutes op dit terrein. Momenteel proberen we een nieuwe methode uit in leerroutes 4 tot en met 7.

Onze leerlingen hebben over het algemeen een intensief dagprogramma. De revalidatietherapie vindt onder schooltijd plaats. Sommige leerlingen hebben verzorging nodig onder schooltijd. Veel leerlingen hebben gezien hun belastbaarheid een vast rustmoment nodig gedurende de schooldag. We waken voor te veel verlies van effectieve onderwijstijd. Het leren leren op alle ontwikkelingsdomeinen neemt bij al onze leerlingen een centrale plek in. Hier gaat veel aandacht van de leraar naartoe. Het generaliseren van wat de leerlingen hebben geleerd in de therapiesituatie naar de klas en ook naar thuis vergt eveneens veel aandacht omdat dit niet altijd vanzelf gaat.

De uitstroombestemmingen van onze leerlingen zijn heel divers. Leerlingen die dat nodig hebben stromen uit naar vso waar dezelfde intensieve begeleiding mogelijk is. We hebben ook leerlingen die mogelijkheden hebben om naar school te gaan dichter bij huis met minder ondersteuning. Zodra hier geschikte mogelijkheden voor zijn gedurende de schoolperiode bij ons, sturen we aan op een tussentijdse overstap. Bij het adviseren van schoolverlaters letten we op inclusiviteit; een keuze voor voortgezet onderwijs zo thuisnabij als mogelijk.

Tijdens de oudergesprekken in februari en juni ontvangen ouders informatie over de onderwijsresultaten. In februari wordt daarbij ook het ontwikkelingsperspectief besproken en ondertekend.