Op naar jouw toekomst! 

Praktische info

 

Jaarkalender

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag  10 april 2023    
Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023    
Zomervakantie 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023

Aangepast lesrooster

 • vrijdag 14 juli 2023 (vrijdagmiddag voor zomervakantie)
          Leerlingen uit om 12.30 uur

Schooltijden

Maandag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Dinsdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Woensdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Donderdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Vrijdag van 09:00 uur tot 14:30 uur

Studiedagen

 • vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) 2023:
  • leerlingen uit om 12.30 uur
 • dinsdag 11 april 2023:
  • leerlingen hele dag vrij

Afwezigheidsmeldingen

Alle ziek-/beter-/afwezigheidsmeldingen geeft u bij voorkeur per mail (absentie@maartenschool.nl) of telefonisch (middels inspreken antwoordapparaat, tel. 024-3243665, keuze 1) door aan het secretariaat van de school.

Van het verzuim van leerlingen wordt registratie bijgehouden.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Zo nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

Is uw kind ziek dan geeft u dat vóór 07.45 uur door met de volgende gegevens:

 • Naam kind en groep van uw kind.
 • Dat het een ziekmelding betreft. 

Is uw kind om een andere reden afwezig (bijvoorbeeld een tandartsbezoek), dan geeft u dat voor 07.45 uur door met de volgende gegevens:

 • Naam kind en groep van uw kind.
 • Reden van afwezigheid en de tijdsduur (een ochtend, een middag, etc.). 

Is uw kind beter, dan geeft u dat voor 14.30 uur door. Dit, zodat de leerling eventueel nog ingepland kan worden voor therapie de volgende dag. Geef het volgende door:

 • Naam kind en groep van uw kind.
 • Dat het een betermelding betreft. 
 • Aanvraag extra vakantie of verlof: 

Vragen over extra vakantie of verlof kunnen (bij voorkeur per mail) alleen door de locatieleiders worden beantwoord:

Zij nemen een besluit en zullen contact met u opnemen. U kunt het aanvraagformulier via de mail aan de locatieleider van de groep van uw kind sturen. Klik hier voor het aanvraagformulier. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de locatieleider van de groep van uw kind. 

Luxe verzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Oudercommissie

Binnen onze school is een oudercommissie. De ouders die hierin zitten helpen samen met de collega's van het ondersteuningsteam mee bij het organiseren van vieringen voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

mr@maartenschool.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle bovenbouw groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om de groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met een van de locatieleiders. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leerkrachten.

Klachtenprocedure

U wilt een formele klacht indienen. Waar kunt u dan terecht?
Bekijk hier het schema

Er zijn twee interne contactpersonen voor meldingen en klachten. Dit zijn:

Ceciel Simons (locatieleider) Femke Kinkelaar (leerkracht)
c.simons@puntspeciaal.nl

Femke Kinkelaar (leerkracht)
f.kinkelaar@puntspeciaal.nl 

Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen gedaan worden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 1113111 (lokaal tarief).