Op naar jouw toekomst! 

Praktische info

 

Schooltijden

Maandag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Dinsdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Woensdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Donderdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
Vrijdag van 09:00 uur tot 14:30 uur
   

Uitzonderingen Schooljaar 2023 - 2024

Lesvrije dagen
Leerlingen hele dag vrij:

 

Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 19 januari 2024

 

Studiedagen
Leerlingen hele dag vrij:

 

Maandag 18 september 2023
Woensdag 8 november 2023
Vrijdag 22 december 2023
(vrijdag voor kerstvakantie)
Dinsdag 2 april 2024
Vrijdag 7 juni 2024

 

Aangepast lesrooster
Leerlingen uit om 12.30 uur:

Vrijdag 9 februari 2024
(vrijdagmiddag voor voorjaarsvakantie)
Vrijdag 5 juli 2024
(vrijdagmiddag voor zomervakantie)

 

Vakantierooster 2023 - 2024

 

Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Afwezigheidsmeldingen

Alle ziek-/beter-/afwezigheidsmeldingen  bij voorkeur per mail (absentie@maartenschool.nl) of telefonisch (middels inspreken antwoordapparaat, tel. 024-3243665, keuze 1) doogeven.

Van het verzuim van leerlingen wordt registratie bijgehouden.

Bij ongeoorloofd verzuim wordt contact opgenomen met de ouders. Zo nodig wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

Geef ziekte door vóór 07.45 uur met de volgende gegevens:

  • Naam kind en zijn/haar groep.
  • Dat het een ziekmelding betreft. 

Om een andere reden afwezig (bijvoorbeeld een tandartsbezoek)? Geef dat door vóór 07.45 uur met de volgende gegevens:

  • Naam kind en zijn/haar groep.
  • Reden van afwezigheid en de tijdsduur (een ochtend, een middag, etc.). 

Als hij/zij weer beter is, graag vóór 14.30 uur aan ons doorgeven. Dit, zodat de leerling eventueel nog ingepland kan worden voor therapie de volgende dag. Geef het volgende door:

  • Naam kind en zijn/haar groep.
  • Dat het een betermelding betreft. 
  • Aanvraag extra vakantie of verlof: 

Vragen over extra vakantie of verlof kunnen (bij voorkeur per mail) alleen door de locatieleiders worden beantwoord:

Zij nemen een besluit en zullen contact met u opnemen. U kunt het aanvraagformulier via de mail aan de locatieleider van de groep van uw kind sturen. Klik hier voor het aanvraagformulier. U ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de locatieleider van de groep van uw kind. 

Luxe verzuim 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.

Oudercommissie

Binnen onze school is een oudercommissie. De ouders die hierin zitten helpen samen met de collega's van het ondersteuningsteam mee bij het organiseren van vieringen voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

mr@maartenschool.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle bovenbouw groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om de groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met een van de locatieleiders. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leerkrachten.

Meldingen- en klachtenprocedure

We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.  

U wilt een melding doen?

Dan kunt u dit met de intern contactpersoon bespreken. Wanneer nodig zal deze persoon u doorverwijzen naar een locatieleider, regiodirecteur of de externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de contactgegevens van de interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon. 

Interne contactpersonen
Femke Kinkelaar (leraar)
f.kinkelaar@puntspeciaal.nl

Ceciel Simons (locatieleider)
c.simons@puntspeciaal.nl

Judith Bremer (onderwijsassistent)
j.bremer@puntspeciaal.nl

Als u een formele klacht wil indienen, kijk dan in het stroomschema melding- en klachtenregeling welke stappen u kunt nemen:
Bekijk hier het schema

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal

Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Onze vertrouwenspersonen zijn: Eefje van Antwerpen en Annelies de Waal. Zij begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen bij politie of justitie. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.  

Externe Vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal 

Eefje van Antwerpen
06 28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies de Waal
06 33646887
anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Vertrouwensinspecteur

We proberen altijd intern meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij draagt geen oplossing aan, maar helpt om tot een oplossing te komen. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur zelf geen aangifte, maar zal wel aangeven wanneer dit mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht. 

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie; 
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten); 
  • discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) bereikbaar op het telefoonnummer: 0900 111 3 111.