"Op naar jouw toekomst!"

Ga naar...

Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau van onze leerlingen. We dagen onze leerlingen uit om door te groeien, net zoals in het reguliere onderwijs, maar dan met de juiste ondersteuning.

We werken met de leerlingen toekomstgericht aan:

- zelfredzaamheid

- sociaal en emotioneel leren

- mondelinge taal

- burgerschap

- eigenaarschap

In het landelijk doelgroepenmodel worden op de ontwikkelingsgebieden het niveau van de leerling in kaart gebracht. Van daaruit kan de uitstroombestemming worden bepaald. De individuele onderwijsbehoefte van de leerling staat hierin centraal.

Toekomstgericht 

Op onze school werken we vanaf het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken: sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap en wereldoriëntatie.

"Alles is moeilijk voordat het makkelijk wordt",

aldus een leraar in gesprek met een leerling.