Op naar jouw toekomst!

Kinderrevalidatie 

De St. Maartenschool en de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek werken intensief samen volgens Eén Kind Eén Plan (EKEP). Ons doel is leerlingen in staat te stellen om zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Dit bereiken we door onderwijs, opvoeding en revalidatie op elkaar af te stemmen. Dit is een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat.

De hulpvragen van leerlingen en ouders zijn het uitgangspunt voor onderwijs en revalidatie. Ouders hebben als ervaringsdeskundigen en als eindverantwoordelijke voor hun kind, een belangrijke rol in de centrale kind bespreking (ckb). School, revalidatie en ouders stellen samen de doelen vast waaraan gewerkt gaat worden. Een goede samenwerking met de thuissituatie is erg belangrijk om de mogelijkheden van de leerling optimaal te benutten. Gedurende de hele schoolcarrière wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. 

Orthopedagogen 

Aan elke klas is een orthopedagoog verbonden. De orthopedagoog verzorgt speciale leerlingbegeleiding voor leerlingen met een specifieke orthopedagogische vraag die een deskundige aanpak behoeft. Zoals het begeleiden van ouders bij sociaal-emotionele problematiek in de thuissituatie. De orthopedagoog is ook betrokken bij het onderwijsleerproces en de orthopedagoog neemt deel aan de ckb en de leerlingbesprekingen. De orthopedagoog is tevens verantwoordelijk voor orthopedagogisch onderzoek ten behoeve van de toelaatbaarheidsverklaringen. 

Maatschappelijk werkenden

Maatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen school, revalidatie en de leefwereld van de leerling. In elke levensfase van een kind kunnen er hulpvragen spelen. Wanneer ouders daar behoefte aan hebben, kan de maatschappelijk werkende daarin ondersteunen of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. 

Fysiotherapie 

Een fysiotherapeut richt zich op het onderzoeken en het behandelen van leerlingen op (grof) motorisch gebied. Met als doel de leerling te helpen zo zelfstandig en optimaal mogelijk te functioneren in zijn of haar dagelijks leven. De therapie is altijd gerelateerd aan een hulpvraag.

Een overzicht met uitleg van de behandelingen die we binnen de poliklinische revalidatiebehandeling bieden staat hier: www.maartenskliniek.nl.

Logopedie 

Een logopedist houdt zich bezig met het opsporen en het verlenen van hulp bij beperkingen in de communicatie. Daarbij is het doel om de communicatie, in de ruimste zin van het woord, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De logopedist richt zich op de mondfuncties, het eten en drinken, het gehoor en de stem. De logopedist werkt vanuit de hulpvraag van de ouders en de leerling. De logopedist onderzoekt, diagnosticeert en behandelt. 

Een belangrijk onderdeel van het logopedisch behandelaanbod op de St. Maartenschool vormt de inzet van ondersteunende communicatie. Meer informatie staat hier: www.maartenskliniek.nl.

Ergotherapie 

Ergotherapie heeft als doel een kind zo optimaal en zelfstandig mogelijk te laten participeren in zijn of haar eigen leefomgeving. Om dit te bereiken werkt een ergotherapeut spelenderwijs aan het ontwikkelen van voorwaarden en vaardigheden om tot zelfstandige uitvoer van een dagelijkse activiteit te komen. De ergotherapeut richt zich op problematiek van de arm- en handfunctie, fijne motoriek, schoolse vaardigheden, zelfverzorging, zithouding, visus, ruimtelijk inzicht, planmatig werken, prikkelverwerking, geeft advies over hulpmiddelen en voorzieningen en leert het kind hoe hiermee om te gaan. De ergotherapeut werkt vanuit de hulpvraag van de ouders, leerling en/of de leraar. Meer informatie staat hier: www.maartenskliniek.nl.