Op naar jouw toekomst! 

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod op de scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling en van daaruit in de zone van de naaste ontwikkeling door te groeien. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich op een ander tempo, vaak minder harmonisch en hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Daar waar nodig worden leerlingen begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar kan stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

We gebruiken op alle scholen het Landelijk Doelgroepenmodel waarin we het niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling in kaart brengen en van daaruit de uitstroombestemming bepalen. In de klassen worden de leerlingen per leerroute ingedeeld. 

De mogelijkheden en interesses van de leerling bepalen mede de route naar het uitstroomperspectief. Daar waar het kan, doen we dit zo inclusief mogelijk. Meer over het doelgroepenmodel leest u in de schoolgidsen. Onze specialisatie ligt in het inzetten van het juiste pedagogische klimaat, de voor de leerling best passende leermiddelen, het aangepaste leertempo en de aansluiting bij disharmonische ontwikkelingen. In het jaarlijks opgestelde ontwikkelingsperspectief borgen we de afspraken en bespreken dat met ouders. Het uitstroomperspectief en de leeropbrengsten zijn hierbij leidend.

Toekomstgericht 

Op onze school werken we al met het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken sociaalemotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap, wereldoriëntatie en seksuele relationele vorming.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grotere mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dat houdt in dat we kleinere groepsgroottes hanteren, meer ondersteuning in de klas inzetten en extra expertise in school hebben. Denk aan therapeutische diensten zoals logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. 

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo).

Meer over onderwijsondersteuning vind je op de pagina kinderrevalidatie

“Leren van en met elkaar,”

aldus internbegeleider van Punt Speciaal.

Leeropbrengsten

De leerroutes op de St. Maartenschool variëren van 1 tot en met 6, dit volgens het landelijke doelgroepenmodel. Dit maakt dat we veel verschillende onderwijsklimaten binnen één school hanteren en hierbij steeds evalueren of de vaardigheden en vakgebieden die aangeboden worden nog passend zijn bij de uitstroombestemming van de betreffende leerroutes. Gezien de onderwijs ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen vraagt dit continue aanpassing en bijstelling zowel in leermiddelen als in materialen. Vanaf de kleuterleeftijd wordt gewerkt vanuit de visie op het jonge kind onderwijs en dit vloeit verder door naar de midden- en de bovenbouw. Behalve voor onze leerlingen in route 1 en 2, zij volgen vanuit de opgestelde visie voor ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen (evmb) een passend programma. Met hen volgen wij het programma LACCS, wat staat voor: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Middels dit programma sluiten we beter aan bij de ontwikkeling van deze leerlingen.

Er wordt in de units van de bovenbouw zowel klassikaal als groepsdoorbroken gewerkt. Aan de hand van de methode-toetsen, CITO 3.0 toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken op welk niveau in deze units (leerroute 4, 5 en 6) aan de kernvakken wordt gewerkt.

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 starten we met een nieuwe rekenmethode voor onze leerlingen. We maken naast de methode in de andere leerroutes veel gebruik van concreet rekenmateriaal en spelletjes zoals Sprongen Vooruit en de leskisten van 1801 om leerlingen zowel met de schriftelijke als met de praktische rekenvaardigheden verder te helpen.

Binnen het leesonderwijs behalen we mooie resultaten die gemeten worden middels de AVI-toetsen maar ook binnen Veilig Leren Lezen en Estafette.

Een aandachtspunt is de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij hoort ook burgerschap en het toepassen van digitale vaardigheden.

Onze leerlingen hebben over het algemeen een intensief dagprogramma; de revalidatietherapie vindt onder schooltijd plaats. Veel leerlingen hebben daarnaast een of meerdere vaste rustmomenten nodig waardoor er gewaakt dient te worden voor het verlies aan effectieve onderwijstijd. Het leren leren op alle ontwikkelingsdomeinen neemt bij al onze leerlingen een centrale plek in; hier gaat veel aandacht van de leraar naartoe. Het generaliseren van wat de leerlingen hebben geleerd in de therapiesituatie naar de klas en thuis vergt eveneens veel aandacht van zowel de leerlingen als de leraren.

Alle groepen op school nemen deel aan Bewegend Leren; hier wordt  met een vakdocent bewegingsonderwijs aan gewerkt, tot groot enthousiasme van de leerlingen.

De uitstroombestemmingen van onze leerlingen betreft een heel breed scala; we denken vanuit een noodzakelijke behoefte aan onze intensieve setting en bij leerlingen waarbij hierin verandering optreedt kan het zijn dat er een tussentijdse overstap naar een passende, lichtere setting dichter bij huis plaatsvindt. Ook dit varieert tussen een sbo of een dagbesteding setting.  Hetzelfde geldt voor de uitstroom van de schoolverlaters; veel van onze leerlingen stromen uit naar een vorm van voortgezet speciaal onderwijs op verschillende niveaus, daarnaast nog een enkeling naar een reguliere voortgezet onderwijs school.

Tijdens de oudergesprekken ten behoeve van de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief in februari en tijdens het oudergesprek in juni ontvangen ouders informatie over de onderwijsresultaten.

Schoolondersteuningsprofiel 

In dit document staat hoe wij ondersteuning aan onze leerlingen aanbieden. Naast de basisondersteuning wordt tevens de aanvullende ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband omschreven.   

Klik hier om het document te openen.