Op naar jouw toekomst! 

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de zone van naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen en stimuleren eigen verantwoordelijkheid. 

We gebruiken op alle scholen het Landelijk Doelgroepenmodel voor het speciaal onderwijs. De verschillende ontwikkelingsgebieden van de leerling worden in kaart gebracht en van daaruit wordt de uitstroombestemming bepaald. Bij de indeling in klassen speelt de leeftijd van de leerling een rol en ook de leerroute. De mogelijkheden en interesses van de leerling bepalen mede de route naar het uitstroomperspectief. Daar waar het kan, doen we dit zo inclusief mogelijk.

Onze specialisatie ligt in het inzetten van het juiste pedagogische klimaat, de voor de leerling best passende leermiddelen, het aangepaste leertempo en de aansluiting bij disharmonische ontwikkelingen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin de ondersteuningsbehoeften en de leeroute duidelijk beschreven staan. Het ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks met ouders besproken. 

Toekomstgericht 

Op onze school werken we vanaf het jonge kind toekomstgericht. Ons lesaanbod is erop gericht dat kinderen zo breed mogelijk opgeleid worden. Zo kunnen zij in de toekomst een keuze maken die is gebaseerd op hun eigen interesses en mogelijkheden.

Hierbij ligt de nadruk op de vakken sociaalemotionele ontwikkeling, leren leren, praktische redzaamheid, zelfstandigheid, communicatie, lezen, rekenen, schriftelijke taal, burgerschap, wereldoriëntatie en seksuele relationele vorming.

"Alles is moeilijk voor het makkelijk wordt"

Juf van unit D tegen een leerling

Onderwijsondersteuning

Leerlingen volgen onderwijs op onze school omdat zij een grote mate van ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. Dit houdt in dat de groepen kleiner zijn dan in het regulier onderwijs, dat we meer ondersteuning in de klas inzetten en dat er extra expertise is in de school.

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in zijn basisondersteuning aanbiedt, kan er gekozen worden voor de inzet van zorg binnen onderwijs (zbo). Er zijn meerdere zorgaanbieders waaruit ouders kunnen kiezen. Denk aan logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, psychomotorische therapie, muziek- of speltherapie. Meer over onderwijsondersteuning vind je op de pagina kinderrevalidatie.

“je mag best fouten maken, het gaat erom dat je het probeert”

aldus een onderwijsassistent

Leeropbrengsten

De leerroutes op de St. Maartenschool variëren van 1 tot en met 7, dit volgens het landelijke doelgroepenmodel. De leeromgeving maken we steeds passend voor de leerling. Hierbij evalueren we of de vormingsgebieden die aangeboden worden nog passend zijn bij de uitstroombestemming van de betreffende leerroutes. Dit vraagt continue aanpassing en bijstelling in onze leermiddelen en materialen op het gebied van ondersteuningsbehoeften. In de leeftijdsfase 4 tot en met 7 jaar wordt gewerkt volgens onze visie op het jonge kind. Met onze leerlingen in leerroute 1 en 2 werken we volgens de visie voor ernstig meervoudige beperkte leerlingen en bieden hen een passend programma. Met hen volgen wij het programma LACCS, wat staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. 

Er wordt in de units van de bovenbouw zowel klassikaal als groepsdoorbroken gewerkt. Aan de hand van methode-toetsen, CITO 3.0-toetsen en het leerlingvolgsysteem Schoolaris wordt twee keer per jaar bekeken op welk niveau in deze units (leerroute 4, 5 , 6 en 7) aan de kernvakken wordt gewerkt.

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 starten we met een nieuwe rekenmethode voor onze leerlingen: De wereld in getallen. We maken naast de methode in de andere leerroutes veel gebruik van concreet rekenmateriaal en spelletjes zoals Sprongen Vooruit en de leskisten van 1801 om de leerlingen zowel met de schriftelijke als met de praktische rekenvaardigheden verder te helpen.

Binnen het leesonderwijs behalen we mooie resultaten die gemeten worden middels de AVI-toetsen maar ook binnen Veilig Leren Lezen en Estafette. Zowel bij lezen als bij rekenen zetten we bewegend leren in als middel om de resultaten te optimaliseren.

Een aandachtspunt is de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Hierbij hoort ook burgerschap. Het is moeilijk om passende leermiddelen te vinden voor alle leeroutes op dit terrein. Momenteel proberen we een nieuwe methode uit in leerroutes 4 tot en met 7.

Onze leerlingen hebben over het algemeen een intensief dagprogramma. De revalidatietherapie vindt onder schooltijd plaats. Sommige leerlingen hebben verzorging nodig onder schooltijd. Veel leerlingen hebben gezien hun belastbaarheid een vast rustmoment nodig gedurende de schooldag. We waken voor te veel verlies van effectieve onderwijstijd. Het leren leren op alle ontwikkelingsdomeinen neemt bij al onze leerlingen een centrale plek in. Hier gaat veel aandacht van de leraar naartoe. Het generaliseren van wat de leerlingen hebben geleerd in de therapiesituatie naar de klas en ook naar thuis vergt eveneens veel aandacht omdat dit niet altijd vanzelf gaat.

De uitstroombestemmingen van onze leerlingen zijn heel divers. Leerlingen die dat nodig hebben stromen uit naar vso waar dezelfde intensieve begeleiding mogelijk is. We hebben ook leerlingen die mogelijkheden hebben om naar school te gaan dichter bij huis met minder ondersteuning. Zodra hier geschikte mogelijkheden voor zijn gedurende de schoolperiode bij ons, sturen we aan op een tussentijdse overstap. Bij het adviseren van schoolverlaters letten we op inclusiviteit; een keuze voor voortgezet onderwijs zo thuisnabij als mogelijk.

Tijdens de oudergesprekken in februari en juni ontvangen ouders informatie over de onderwijsresultaten. In februari wordt daarbij ook het ontwikkelingsperspectief besproken en ondertekend.

Zorg binnen onderwijs

Wanneer een leerling extra zorg en begeleiding nodig heeft onder schooltijd dan kan er gebruikt gemaakt worden van zorg binnen onderwijs (ZBO). Deze extra zorg wordt op de St.Maartenschool geleverd door Driestroom (www.driestroom.nl) en TVNzorgt (www.TVNzorgt.nl). De Pleister is onze verpleegpost op school. De verpleegkundigen zijn in dienst van TVNzorgt en zijn tijdens schooltijden aanwezig.